1066 Budapest, Dessewffy u. 49.
(06-1)-269-3533
anetttours@anetttours.hu
8200 Veszprém, Rákóczi u. 3.
(06-88)-408-183
veszprem@anetttours.hu
  1066 Budapest, Dessewffy u. 49.
  (06-1)-269-3533
  anetttours@anetttours.hu
  8200 Veszprém, Rákóczi u. 3.
  (06-88)-408-183
  veszprem@anetttours.hu

  Utazási feltételek

  Utazási feltételek letölthető PDF formátumban: Anett Tours utazási szerződés 2024

  Utazási csomag tájékoztató letölthető PDF formátumban: Utazási csomag tájékoztató 2024

  Hasznos tudnivalók Görögország letölthető PDF formátumban: Hasznos tudnivalók Görögország

  Utas- és Útlemondási biztosítás terméktájékoztatók letölthető PDF formátumban: EUB szezonális nyomtatványok tájékoztatók klasszikus, tengerparti, útlemondási  autó  

  UTAZÁSI SZERZŐDÉS – Általános utazási feltételek                                                    Érvényes: 2024.01.01–től

  Amely létrejött az ANETT TOURS Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság. székhely és ahol a szolgáltatás történik: 2903 Komárom, Levél utca 13-19. telephely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 49. Tel.: 061-269-3533, e-mail cím: anetttours@anetttours.hu, web oldal:www.anetttours.hu; fióktelep: 8200 Veszprém, Rákóczi út 3. Tel./Fax.: 06-88-408-183 e-mail cím: veszprem@anetttours.hu ; Központi levelezési címe: ANETT TOURS Kft -1066 Budapest, Dessewffy utca 49.- Engedélyező és szakhatósági felügyeletet ellátó Hátóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919 – továbbiakban Hivatal – BFKH – nyilvántartási szám: R-01365 – a szolgáltatót nyilvántartó bíróság megnevezése: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága 2800 Tatabánya, Komáromi út 4.,  adó száma: 11192396-2-11, cégbírósági cégjegyzékszám: 11 -09-003528 – mint utazásszervező, a  továbbiakban: ANETT TOURS Kft – által szervezett utazásokra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Tv. (Ptk.)  6: 254 §,  a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folyta­tásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény,  a kereskedelemről szóló  2005 évi CLXIV Törvény-, valamint az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló, 473/2017 (XII.28.) Kormányrendelettel módosított  213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Kormányrendelet,  és a 2015/2302/EU európa parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezései  az irányadók. Az ANETT TOURS Kft a 213/1996. (XII. 23.) Korm –ben szabályozott – az utazók biztonságát szolgáló, az utazási irodák részére törvényben előírt – vagyoni biztosítékra az Európai Utazási Biztosító ZRT. magyarországi fióktelepénél (1132 Budapest, Váci út 36.38.; tel.:061-452-3313; fax:06-1-452-3436 e-mail: kezesi@eub.hu) kötött Biztosítást,  Biztosítási kötvény száma KT-KE-1803-20231016 – a szerződésben vállalt kockázatviselés, – továbbiakban Biztosítás – az egész világra kiterjedő – nemzetközi utazásszervezési tevékenységre vonatkozik. A vagyoni biztosíték által fedezett kockázat hatálya nemzetközi és az utazáskor szükséghelyzetbe került utazók érdekében te­endő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózko­dás költségeinek fedezése, valamint előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozik.

  1. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
  2. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utazó) az utat megrendelte, a díj előleget befizette, jelentkezését a ANETT TOURS Kft. elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és az utazó azt aláírásával elfogadta. Amennyiben az aktuális jogszabályok megengedik, az utazási szerződés létrejöhet e-mailen történő megrendeléssel és e-mailes visszaigazolással is.

  Utazásközvetítő bevonása esetén az ANETT TOURS Kft. nevében és képviseletében a visszaigazolást és az utazási szerződést nem jogosult a közvetítő aláírni, az utazási szerződés létrejöttéhez minden esetben az ANETT TOURS Kft. erre feljogosított munkatársának aláírása szükséges.

  Az utazási szerződés – attól függetlenül, hogy az utazási szolgáltatásokat az utazó a saját, illetve más, harmadik személy javára rendeli meg, vagy, hogy e vonatkozásban rendelkezik-e szabályszerű képviseleti jogosultsággal, – az ANETT TOURS Kft. és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. Ez alapján az aláíró személyt illetik meg és terhelik az utazási jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek.

  Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják.

  Az ANETT TOURS Kft. által meghirdetett utazások feltételeit és programját a jelen általános utazási feltételek és az utazó által aláírt utazási szerződés (ajánlat) együttesen tartalmazzák.

  Az utazási szerződésben azon adatok, feltételek és egyéb tartalmi elemek tekintetében, amelyeket az utazó által kiválasztott utazásra vonatkozóan, az utazási ajánlat, illetve jelen szerződési feltételek pontosan és egyértelműen tartalmaznak, elegendő az utazási ajánlatra, illetve a jelen szerződési feltételekre utalni.

  Az ANETT TOURS Kft. elektronikus levélben (e-mailben), sms-ben, ennek hiányában levélben tájékoztatja az utazót minden olyan tudnivalóról, egyéb információról, amelyet a szerződési feltételek és az utazási ajánlat nem tartalmaz.

  Amennyiben az ANETT TOURS Kft. a jelentkezést helyhiány vagy más egyéb okból csupán feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utazót az iroda jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utazó jelentkezését az iroda bármikor egyoldalúan, diszkrecionális döntése alapján visszautasíthatja, a már befizetett előleg visszafizetése mellett.

  1. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a részvételi díjat az ANETT TOURS Kft. programfüzete, honlapja, hírlevelei, árajánlatai, vagy akciói tartalmazzák. Az adatokban bekövetkezett változásokról az ANETT TOURS Kft. saját utazóit közvetlenül, a más utazási irodában (ügynök) jelentkezett utazóit közvetetten – az ügynöki irodán keresztül – tájékoztatja.

  A részvételi díj végleges megállapítása- az utazás megrendelésekor történik! A változtatás jogát fenntartjuk. Ha az utazó az utazást, ügynökön ( partner irodán ) keresztül rendelte meg, a szerződés és a megrendelés, akkor válik hatályossá és érvényessé, ha az utazó által befizetett részvételi díj ( előleg, hátralék, teljes összeg) – az ANETT TOURS Kft – központi pénztárába vagy a visszaigazoláson továbbá a pénzügyi bizonylaton feltüntetett bankszámlára befizetésre kerül!

  1. Az ANETT TOURS Kft. az utas tájékoztatót és a szolgáltatás igénybe vételére jogosító igazolást – továbbiakban Vouchert – indulás előtt legkésőbb 7 nappal adja ki, amennyiben a teljes részvételi díj befizetésre került. Az utas tájékoztató levél átvehető személyesen, postán, elektronikus úton vagy az utazásközvetítő irodán keresztül. Az utas tájékoztató határidőben történő megérkezésének elmaradását az utazó haladéktalanul köteles az utazási irodában bejelenteni.
  2. A RÉSZVÉTELI DÍJ
  3. A részvételi díj tartalmazza a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót. Céges áfás számla igényét szerződéskötéskor kell jelezni, amennyiben a megrendelő cég egy megadott formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy saját részére és végfelhasználóként rendeli meg az adott utat, úgy a katalógusban illetve egyéb árajánlatainkban közölt ár tekintendő áfás árnak. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a teljes összeg még 27% áfával terhelendő. Az Áfa törvény változásai miatt az Áfa-kulcs mértéke és elszámolási módja módosulhat.

  Az ANETT TOURS Kft. –által a programfüzetben és egyéb kiadványokban feltüntetett alapszolgáltatási díj, pld-utazás és szállás díj HUF – ban, azaz Magyar forintban került meghatározásra!

  1. Megrendeléskor az utazó az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj előleget fizet az ANETT TOURS Kft-nek. A részvételi díj 40%-a az utazási szolgáltatási díjelőleg, amely az utazási szerződés megkötésekor fizetendő. Abban az esetben, amennyiben az ANETT TOURS Kft. külföldi közreműködővel kötött szerződése szigorúbb kötelezettséget ír elő, úgy az utazási díj előleg magasabb összegben is meghatározható, igazodva a külföldi közreműködő díjához. Amennyiben a jelentkezés a szolgáltatás igénybe vétele előtt 30 napon belül történik, akkor a jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. A biztosítási díjak (stornó, BBP) nem a részvételi díj része, ezért minden esetben külön fizetendők.
  2. A teljes részvételi díjat és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díját – az utazási szerződés egyéb rendelkezésének hiányában – az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal az utazó köteles befizetni, kivéve, ha az ANETT TOURS Kft. külföldi közreműködővel, így különösen (légi, stb.) szolgáltatóval kötött szerződése alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Átutalásos, illetve on-line bankkártyás fizetés esetén, a befizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, ami­kor a jóváírás az ANETT TOURS Kft. bankszámlaszámláján megtörtént. Bármely, pénzügyi bizonylaton szereplő, fizetési határidő elmulasztása esetén az ANETT TOURS Kft jogosult a szerződéstől elállni, az utazó pedig köteles az ANETT TOURS Kft. költségeit – legkésőbb az utazás eredetileg tervezett időpontja előtti 15., illetve a szerződés kiegészítés szerinti napon történő lemondásra vonatkozó előírások figyelembe vételével – megtéríteni– az adott napra eső százalékos mérték szerint, amennyiben a szerződés meghiúsul. A hátralék befizetésének elmulasztása esetén a megrendelést az ANETT TOURS Kft. automatikusan törölheti, és a szerződést felbonthatja. Késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a szerződés nem kerül felbontásra, úgy az ANETT TOURS Kft. legfeljebb a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamatot számíthatja fel. A fenti esetekben a feleket fokozottan terheli a Ptk. 1:3 § és a 6:62 § szerinti együttműködési kötelezettség.
  3. A „Fakultatív programok” árai tájékoztató jellegűek. Ezen szolgáltatások nyújtására a külföldi szolgáltató iroda csak ak­kor köteles, ha a teljesítés feltételei adottak (pl. a jelentkezők megfelelő létszáma) A szervezés és lebonyolítás felelőssége a külföldi partnerirodát terheli, az ezzel kapcsolatos bárminemű kötelezettség vállalást csak a külföldi partner iroda teheti meg. A programváltozás jogát a külföldi partner fenntartja. A helyszínen fizetendő fakultatív szolgáltatások (pl.: légkondicionálás, napernyő, nyugágy, széf, internet, sport lehetőségek stb.) árai tájékoztató jellegűek, azok szezon közbeni változtatásáért az ANETT TOURS Kft. felelősséget nem vállal.
  4. Az ANETT TOURS Kft. az utazás megkezdése előtt üzletpolitikai érdekből (pl. first minute, last minute és akciós utak) publikált részvételi díj megváltoztatásának jogát fenntartja. A részvételi díj ilyen módon történő módosítása a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.
  5. ANETT TOURS Kft. megrendeléskor 1.000,-/fő adminisztrációs díjat számít fel, melyet a részvételi díj tartalmaz. Az utazás utazó által történő lemondás esetén vissza nem térítendő.

  III. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS MÓDÓSÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNÉSÉNEK ESETEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

  1. Árváltozások (Pl., de nem kizárólagosan: szállítási, üzemanyag költségek, szerződésben vállalt résszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, és egyéb kötelező terhek,, így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj,repülőtéri illeték, stb.) valamint valutaárfolyam változás esetén, ha a valutaárfolyam meghaladja
   az 1 Euro/440 Ft árfolyamot, az utazási szerződésben meghatározott díjakat az ANETT TOURS Kft. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az utazóval írásban köteles közölni az utazási iroda. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja, az utazó az erről szóló értesítéstől számított 5 munkanapon belül az utazási szerződéstől elállhat, és az ANETT TOURS Kft. a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti. Az utazási díj esetleges csökkentése is a fenti elvek szerint kerül elszámolásra.
  2. Az ANETT TOURS Kft. az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában, írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtti 20. napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől elállhat.
  3. Amennyiben az utazás VIS MAJOR okok (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenségek) miatt elmarad vagy módosításra kerül sor, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Az ez okból jelentkező egyéb többletköltségek az utazót terhelik Erről és indokairól az iroda az utazót a VIS MAJOR esemény bekövetkezte utáni 3 napon belül írásban értesíti.
  4. LEMONDÁS
  5. Az utazónak bármikor jogában áll az utazást lemondani, az utazási szerződést felmondani. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás az ANETT TOURS Kft. irodájába írásban beérkezett.

  Az utazó által visszamondott utazásokra az utazónak az ANETT TOURS Kft. részére az alábbi Bánatpénzt kell megfizetnie:

  1. a) Az utazást megelőző 60. napig kötbérmentesen lemondható az utazás.
  2. b) Csak szállásfoglalás esetében:

  60-46 napon belül lemondásnál a szerződött részvételi díj – 10%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

  45-25 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 40%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

  Csomagtúrák esetében:

  60-36 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj -10%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

  35-25 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 40%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

  Csak szállásfoglalás és csomagtúrák esetében – együttesen alkalmazandó

  24–15 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 70%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

  14–7 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj –  85%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

  7 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj 100%-a. (függetlenül a befizetett összegtől)

  Az utazó részéről lemondásnak minősül az is, ha előzetes nyi­latkozat tétel nélkül nem kezdi meg az utazást a megjelölt idő­pontban – (NO SHOW).

  1. A szerződés létrejöttével egy időben Lehetőség van útlemondási biztosítás (storno) megkötésére is lásd az V. 1. pontjában. Az útlemondási biztosítás (stornó) díját nem tartalmazza a részvételi díj.
  2. A kötbérmentes lemondási határidőn belül, az utazási szer­ződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, létszám csökkentése, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) utazó által történő változtatása esetén, azt az Anett Tours Kft. az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti és a IV.1 pontban meghatározott lemondási feltételek lépnek életbe.
  3. Az utazó az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát jogosult egy harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételek­nek. Az engedményezésről az utazó haladéktalanul köteles az ANETT TOURS Kft.-t tájékoztatni. Az engedményezésből keletke­zett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az en­gedményes egyetemlegesen felel. A többletköltségek határidőn belüli ki nem egyenlítése esetén a foglalás lemondottnak minősül. A felmerülő költségeken felül esetenként és foglalásonként fizetendő módosítási díj 5.000.-Forint/foglalás. Módosítási díj fizetendő a kötbérmentes határidőn kívüli módosításkor is (pl.: névváltoztatás, közlekedési eszköz módosítása, dátum megváltoztatása).
  4. Amennyiben az utazó az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy az utazó más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.
  5. Az utazó a szerződés hibás teljesítése esetén, kifogásait a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles közölni az ANETT TOURS Kft. képviselőjével (az utazókísérővel, idegenvezetővel vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatóval, szállásadóval), aki a közlésről jegyzőkönyvet készít. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvényesítésének a feltétele, hogy az utazó a kifogását a helyszínen az ANETT TOURS Kft. képviselőjének (az utazókísérőnek, idegenvezetőnek vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatónak) 24 órán belül bejelentse, aki az utazó kérésére köteles azt jegyzőkönyvezni. A jegyzőkönyv rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős, és a bizonyítási teher az utazóra hárul. Az utazó a nem szerző­désszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követő­en haladéktalanul az ANETT TOURS Kft. -nél írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelentheti be. Amennyiben az utazó kárigényét késve vagy nem megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülményeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható. A je­len pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utazó panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismerését, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását.
  6. Az ANETT TOURS Kft. köteles az írásban bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelentésétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatni az utazót. Bonyolult és külön bizonyítást is igénylő ügyekben az utazási iroda értesíti az utazót a bejelentett igény kivizsgálásának megkezdéséről és a válaszadás várható időpontjáról is.
  7. Kivételes esetekben (pl. a szálloda által történő túltöltés, időjárás, vis major, stb.) az ANETT TOURS Kft. fenntartja a jogát a változtatásokra pl.: szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos vagy magasabb értékű programokkal történő felcserélésére. Programcsere és szállás­csere esetén külön díjat nem számolhat fel az utazási iroda. A „tengerre néző” megnevezés egyaránt jelenthet részlegesen, oldalról vagy frontálisan tengerre néző szobát is.
  8. Az ANETT TOURS Kft. által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a mindenkori megegyezésre törekednek.
  9. Egyezség hiányában az utazók a lakóhelyük szerint területileg illetékes Kereskedelmi Kamaráknál működő Békéltető Testülethez is fordulhatnak ingyenes jogorvoslatért. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).
  10. Az utazási iroda nem garantálja a szállodától függő, a katalógusban/honlapon, illetőleg az utazási szerződésben nem szereplő, nem feláras, igények teljesítését (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba, stb.), de minden esetben megpróbál ezek érdekében közben járni, amennyiben tudomása van róla az utazás megkezdése előtt.
  11. BIZTOSÍTÁS
  12. Utazóink az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset-, poggyász (BBP) illetve útlemondási biztosítást köthetnek. Az utazás megkezdése után az útlemondási biztosítás nem érvényesíthető. A díjszabás és a feltételek alapja az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel kötött mindenkori érvényes megállapodás A BBP és stornó biztosítási szabályzat a www.anetttours.hu weboldalon elérhető és letölthető, illetve irodáinktól kérhető!
  13. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazó maga gondoskodik, kivéve, ha azt tovább szállítás vagy megőrzés céljából az ANETT TOURS Kft képviselője átvette. (pl. fuvarozó vállalat). Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazási iroda nem vállal felelősséget.
  14. Az utazás során harmadik személynek okozott kárért az utazó közvetlenül felelős. Az utazótársakat veszélyeztető, zavaró és/vagy jogsértő magatartás esetén (pl. ittas állapot, hangoskodás, stb.) az utazó azonnal kizárható az utazásból vagy programon való részvételből és ezért az utazási irodát nem terheli kártérítési kötelezettség.
  15. Az ANETT TOURS Kft. vállalja, hogy segítséget nyújt az utazás során nehéz helyzetbe került utazónak, ha nehézségei támadnak amiatt, hogy az utazási szerződés hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban és a hibát ANETT TOURS Kft. kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve nem volt képes elhárítani vagy vis major esete nem következett be.
  16. TOVÁBBI FELTÉTELEK
  17. Az érvényes úti okmányokért, illetve az adott országra vonatkozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az utazó felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötésekor az utazó figyelmét felhívni a fen­ti rendelkezésekre, melyet minden esetben meg is tesz. Ha az utazót saját hibájából, az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, ebben az esetben az ANETT TOURS Kft a lemondási feltételek szerint jár el, azaz a befizetett részvételi díj visszatérítésére az utazó nem tarthat igényt.
  18. Autóbuszos utak esetén, ha az utazás időtartama alatt közlekedés körében felmerülő okok miatt (időjárási-, útviszonyok, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége ugyanakkor – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhárításáról. Autóbuszos utaknál a megfelelő utazólétszám hiányában az iroda az útvonal-változtatás és járatösszevonás jogát fenntartja.

  A magyar, valamint az eu-s jogszabályokat figyelembe véve az autóbusz oda és vissza úton is egyaránt, fejenként maximum 18 kg-nyi poggyászt szállít el (amely magában foglalja együttesen pl: hűtőtáska, hátizsák, kézipoggyász, bőrönd egyéb csomagok súlyát. Ezen felül hozott csomagokat, valamint a zsugorfóliás, rekeszes, kartonos italokat sem az oda úton, sem a visszaúton az autóbusz nem szállítja el! Az ANETT TOURS Kft. által meghirdetett utazások minimális utazólétszáma: 35 fő – ettől a meghirdetett utazások figyelembe vétele mellett az ANETT TOURS Kft eltérhet! Az utazó tudomásul veszi, hogy autóbuszos utazás során a biztonsági öv rendeltetésszerű használata minden utazó számára kötelező. Amennyiben az utazó nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja a biztonsági övet, az ANETT TOURS Kft. az ebből származó esetleges, a gépjármű felelősségbiztosításból, utasbiztosításból meg nem térülő károk megtérítéséért való felelősségét kifejezetten kizárja.

  1. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság uta­zási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért az ANETT TOURS Kft felelősséggel nem tartozik.
  2. Az ANETT TOURS Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe.
  3. A programfüzetben és a weboldalon szereplő fényképek tá­jékoztató jellegűek. Szállodákon belül a szobák méretei, berendezései és színei eltérőek lehetnek. Minden fénykép, szöveg és térkép, csak az Anett Tours Kft engedélyével használható fel nyomtatott vagy elektronikus formában.
  4. Az utazó a szerződés aláírásával elismeri, hogy a honlapon történt közzététellel teljesített adatvédelmi tájékoztatót www.anetttours.hu megismerte, hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ANETT TOURS Kft az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, őt az általa megadott elérhetőségeken (postai úton, telefonon, telefonüzenetben, illetve e-mailben) bármikor felkeresse, azokat üzleti felhasználás céljából más társaság részére nem adhatja át.
  5. A szerződéskötő jelen szerződés feltételeit magára és a vele egy szerződésben szereplő (az Utazási Szerződésben név szerint felsorolt) utazótársaira vonatkozóan aláírásával elfogadja, annak tartalmával előzetesen megismerkedett.
  6. Megrendelő – továbbiakban szerződő Utazó nyilatkozom, hogy az Utazási Szerződés egy eredeti példányban átvettem, és aláírásommal igazolom!
  7. Jelen Utazási szerződési feltételeket – különösen a megszokott, általában köztudott szerződési feltételeken felüli, ide értve, de nem kizárólag a kártérítéssel, lemondással, jogérvényesítéssel, az egyéb, más által szervezett és vállalt programokkal összefüggő feltételek külön ismertetésén túl – az utazó megértette és megismerte, valamint ennek tényét az Utazási szerződés vagy a Megrendelő aláírásával igazolta. Az ANETT TOURS Kft prospektusában és web oldalán megjelentetett kiegészítő, hasznos tudnivalók és általános információk és egyéb információk a jelen UTAZÁSI SZERZŐDÉS részét képezik. Az utazó kijelenti, hogy a Ptk 6:78 §(1) és (2) bekezdése sze­rint az ANETT TOURS Kft lehetővé tette, hogy az utazó annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, azt az utazó kifejezetten elfogadta. Az utazó külön tájékoztatást kapott azokról a szerződési feltételekről, melyek lényege­sen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Külön tájékoztatást kapott arról a szerződési feltételről is, amely eltér a felek között alkalmazott korábbi gyakorlattól.
  8. Aláírásommal igazolom, hogy utazótársaim meghatalmazásaival rendelkezem, nevükben eljárhatok.
  9. Amennyiben utazásomra útlemondási biztosítást is kötöttem, úgy aláírásommal kijelentem, hogy a biztosító szabályzatát át­vettem, elolvastam és értelmeztem.
  10. Az ANETT TOURS Kft. által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek mindenkor megegyezésre törekszenek, amennyiben ez mégsem vezetne eredményre, úgy hatáskörtől függően kikötik a Komáromi Járásbíróság, (2900 Komárom, Beöthy Zsolt utca 26.) illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
  11. Az Általános utazási feltételeket az ANETT TOURS Kft. jogosult egyoldalúan módosítani, illetve az a jogszabályváltozások következtében változhat.

  Az ANETT TOURS Kft ügyeleti telefonszáma: +36 20-354-5772, +36 20-513-9134

  Kijelentem, hogy az Utazási Szerződésből egy eredeti példányt átvettem:

  2024._______                         

  ANETT TOURS Kft:__________________________ Szerződő utazó:_________________________

  Melléklet: Tájékoztató

   

   

  Budapesten új helyről indulnak a buszaink!

  MVM Dome mögötti P3 parkoló előtt, (Gyáli út-Fék utca sarok közelében)