Utazási feltételek

Utazási feltételek letölthető PDF formátumban: Anett Tours utazási szerződés 2018

 

Biztosítási terméktájékoztató:

Utas biztosítási feltételek klasszikus: letöltés, tengerparti: letöltés

Storno biztosítási feltételek letöltés

 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS              Érvényes: 2018.05.01–től

Amely létrejött az Anett Tours Utazási Iroda Kft. székhely és ahol a szolgáltatás történik: 2900 Komárom, Levél utca 13-19. telephely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 49. Tel.: 061-269-3533, Fax: 061-269-4652, e-mail cím: anetttours@anetttours.hu, web oldal:www.anetttours.hu; fióktelep: 8200 Veszprém, Rákóczi út 3. Tel./Fax.: 06-88-408-183 e-mail cím: veszprem@anetttours.hu ; Központi levelezési címe: Anett Tours Kft -1066 Budapest, Dessewffy utca 49.- Engedélyező és szakhatósági felügyeletet ellátó Hátóság: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém hitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919 – továbbiakban Hivatal – BFKH – nyilvántartási szám: R-01365 – a szolgáltatót nyilvántartó bíróság megnevezése: Komáromi Járás Bíróság; 2900 Komárom, Beöthy Zsolt utca 26,–  Anett Tours Kft – szolgáltató adó száma: 11192396-2-11, cégbírósági cégjegyzékszám: 11 -09-003528 – mint utazásszervező  továbbiakban: Anett Tours Kft – által szervezett utazásokra a Polgári Tv .- ről szóló 2013. évi V. Tv.  6: 254 § -ban, és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folyta­tásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény –ben és az 2005 évi CLXIV Tv- a kereskedelemről, és az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet, az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletek és törvények az irányadók. Az Anett Tours Kft a 213/1996. (XII. 23.) Korm –ben szabályozott – az utasok biztonságát szolgáló, az utazási irodák részére törvényben előírt – vagyoni biztosítékra az Európai Utazási Biztosító ZRT. magyarországi fióktelepénél (1132 Budapest, Váci út 36.38.; tel.:061-452-3313; fax:06-1-452-3436 e-mail: kezesi@eub.hu) kötött szerződést,  Szerződés száma: 29331-KE-01/2018 – a szerződésben vállalt kockázatviselés, – továbbiakban Biztosítás – az egész világra kiterjedő – nemzetközi utazásszervezési tevékenységre vonatkozik! A vagyoni biztosíték által fedezett kockázat hatálya nemzetközi és az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében te­endő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózko­dás költségeinek fedezése, valamint előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozik.

 1. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
 2. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utas) az utat megrendelte, a díj előleget befizette, jelentkezését a Anett Tours Kft. elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántar­tásba vette és az utas azt aláírásával elfogadta. Amennyiben az aktuális jogszabályok megengedik, az utazási szerződés létrejöhet e-mailen történő megrendeléssel és e-mailes vissza­igazolással is.
 3. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a részvételi díjat az Anett Tours Kft. programfüzete, honlapja, hírlevelei, árajánlatai, vagy akciói tartalmazzák. Az adatokban bekövetkezett változásokról az Anett Tours Kft. saját utasait közvetlenül, a más utazási irodában (ügynök) jelentkezett utasait közvetetten – az ügynöki irodán keresztül – tájékoztatja.

A részvételi díj végleges megállapítása- az utazás megrendelésekor történik!

Ha az utas az utazást, ügynökön ( partner irodán ) keresztül rendelte meg, a szerződés és a megrendelés, akkor válik hatályossá és érvényessé, ha az utas által befizetett részvételi díj ( előleg, hátralék, teljes összeg) – az Anett Tours Kft – központi pénztárába vagy a visszaigazoláson továbbá a pénzügyi bizonylaton feltüntetett bankszámlára befizetésre kerül!

 1. Az Anett Tours Kft. az utas tájékoztatót és a szolgáltatás igénybe vételére jogosító igazolást – továbbiakban Vouchert – indulás előtt legkésőbb 7 nappal adja ki, amennyiben a teljes részvételi díj befizetésre került. Az utas tájékoztató levél átvehető személyesen, postán, elektronikus úton vagy az utazásközvetítő irodán keresztül. Az utas tájékoztató határidőben történő megérkezésének elmara­dását az utas haladéktalanul köteles az utazási irodában beje­lenteni.
 2. A RÉSZVÉTELI DÍJ
 3. A részvételi díj tartalmazza a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint az általános forgalmi adót. Céges áfás számla igényét szerződés­kötéskor kell jelezni, amennyiben a megrendelő cég egy mega­dott formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy saját részére és végfelhasználóként rendeli meg az adott utat, úgy a katalógus­ban illetve egyéb árajánlatainkban közölt ár tekintendő áfás ár­nak. Amennyiben nem nyilatkozik, úgy a teljes összeg még 27% áfával terhelendő. Az Áfa törvény változásai miatt az Áfa-kulcs mértéke és elszámolási módja módosulhat.

Az Anett Tours Kft. –által a programfüzetben és egyéb kiadványokban feltüntetett alapszolgáltatási díj, pld-utazás és szállás díj HUF – ban, azaz Magyar forintban került meghatározásra!

 1. Megrendeléskor az utas az utazási szerződés aláírásával egyi­dejűleg részvételi díj előleget fizet az Anett Tours Kft-nek. A rész­vételi díj 40%-a a befizetendő előleg. Amennyiben a jelentkezés 30 napon belül történik, akkor a jelentkezéskor a teljes részvételi díj fizetendő. A biztosítási díjak (stornó, BBP) nem a részvételi díj része, ezért minden esetben külön fizetendők.
 2. A teljes részvételi díjat és a megrendelt kapcsolódó szolgálta­tások teljes díját – az utazási szerződés egyéb rendelkezésének hiányában – az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal az utas köteles befizetni. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Átutalásos, illetve on-line bankkártyás fizetés esetén, a befizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, ami­kor a jóváírás az Anett Tours bankszámlaszámláján megtör­tént. Bármely, pénzügyi bizonylaton szereplő, fizetési határidő elmulasztása esetén az Anett Tours Kft jogosult a szerződéstől elállni, az utas pedig köteles az Anett Tours Kft. költségeit megtéríteni – az adott napra eső szá­zalékos mérték szerint, amennyiben a szerződés meghiúsul. A hátralék befizetésének elmulasztása esetén a megrendelést az Anett Tours Kft. automatikusan törölheti, és a szerződést fel­bonthatja. Késedelmes teljesítés esetén, amennyiben a szerző­dés nem kerül felbontásra, úgy az Anett Tours Kft. legfeljebb a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamatot számít­hatja fel. A fenti esetekben a feleket fokozottan terheli a Ptk. 1:3 § és a 6:62 § szerinti együttműködési kötelezettség.
 3. A „Fakultatív programok” árai tájékoztató jellegűek. Ezen szolgáltatások nyújtására a külföldi szolgáltató iroda csak ak­kor köteles, ha a teljesítés feltételei adottak (pl. a jelentkezők megfelelő létszáma) A szervezés és lebonyolítás felelőssége a külföldi partnerirodát terheli, az ezzel kapcsolatos bárminemű kötelezettség vállalást csak a külföldi partner iroda teheti meg. A programváltozás jogát a külföldi partner fenntartja. A helyszínen fizetendő fakultatív szolgáltatások (pl.: légkondicionálás, napernyő, nyugágy, széf, internet, sport lehetőségek stb.) árai tájékoztató jellegűek, azok szezon közbeni változtatásáért az Anett Tours Kft. felelősséget nem vállal.
 4. Az Anett Tours Kft. az utazás megkezdése előtt üzletpolitikai érdekből (pl. first minute, last minute és akciós utak) publikált részvételi díj megváltoztatásának jogát fenntartja. A részvételi díj ilyen módon történő módosítása a már megkötött szerződé­sekre nem vonatkozik.
 5. Anett Tours Kft. megrendeléskor 500,-/fő regisztrációs díjat számít fel, mely a részvételi díjon felül fizetendő. Az utazás utas által történő lemondás esetén vissza nem térítendő.

III. AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉS MÓDÓSÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNÉSÉNEK ESETEI ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

 1. Árváltozások, valamint valutaárfolyam változás esetén, ha a valutaárfolyam meghaladja az 1 Euro/315 Ft árfolyamot, az utazási szerződésben meghatározott díjakat az Anett Tours Kft. az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét az utassal írásban köteles közölni az utazási iroda. Ha a részvételi díj emel­kedése az eredeti részvételi díj 8 %-át meghaladja, az utas az erről szóló értesítés postára adásától számított 5 munkanapon belül az utazási szerződéstől elállhat, és az Anett Tours Kft. a befizetett összeget teljes egészében visszatéríti.
 2. Az Anett Tours Kft. az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában, írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtti 20. napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szer­ződéstől elállhat.
 3. Amennyiben az utazás VIS MAJOR okok (háború, járvány, ter­rorizmus, sztrájk, elháríthatatlan természeti jelenségek) miatt elmarad vagy módosításra kerül sor, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik. Az ez okból jelentkező többletkölt­ségek az utast terhelik. Erről és indokairól az iroda az utast a VIS MAJOR esemény bekövetkezte utáni 3 napon belül írásban értesíti.
 4. LEMONDÁS
 5. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás az Anett Tours Kft. irodájába írásban beérkezett. Az utas által visszamondott utazá­sokra az utasnak az Anett Tours Kft. részére az alábbi Bánatpénzt kell megfizetnie:
 6. a) Az utazást megelőző 60. napig kötbérmentesen lemondható az utazás.
 7. b) Csak szállásfoglalás esetében:

60-46 napon belül lemondásnál a szerződött részvételi díj – 10%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

45-25 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 40%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

Csomagtúrák esetében:

60-36 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj -10%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

35-25 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 40%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

Csak szállásfoglalás és csomagtúrák esetében – együttesen alkalmazandó

24–15 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj – 70%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

14–7 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj –  85%-a (függetlenül a befizetett összegtől)

7 napon belüli lemondásnál a szerződött részvételi díj 100%-a. (függetlenül a befizetett összegtől)

Az utas részéről lemondásnak minősül az is, ha előzetes nyi­latkozat tétel nélkül nem kezdi meg az utazást a megjelölt idő­pontban – (NO SHOW).

 1. Az útlemondási biztosítás (stornó) díját nem tartalmazza a részvételi díj. A szerződés létrejöttével egy időben köthető meg, mely­nek összege a kötbér köteles rész, továbbá részvételi díj 5%-a útlemondás esetén nem visszatéríthető. Megkötése esetén a biztosító részletes feltételei az utazási szerződés szerves részét képezi. Irodánk a biztosítást az EUB Biztosító Zrt-nél köti. Az utas önrész vállalása: 20%. Az utazás megkezdése után az útlemondási biztosítás nem érvényesíthető. A stornó biztosítási szabályzat a www.anetttours.hu weboldalon elérhető és letölthető!
 2. A kötbérmentes lemondási határidőn belül, az utazási szer­ződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, szálloda, létszám csökkentése, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlé­se) utas által történő változtatása esetén, azt az Anett Tours Kft. az eredeti szerződéstől való elállásnak tekinti és a IV.1 pontban meghatározott lemondási feltételek lépnek életbe.
 3. Az utas az utazási szerződés szerinti utazásban való részvé­tel jogát jogosult egy harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételek­nek. Az engedményezésről az utas haladéktalanul köteles az Anett Tours Kft. -t tájékoztatni. Az engedményezésből keletke­zett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az en­gedményes egyetemlegesen felel.

A többletköltségek határidőn belüli ki nem egyenlítése esetén a foglalás lemondottnak minősül.

A felmerülő költségeken felül fizetendő módosítási díj 5.000.-Forint/foglalás. Módosítási díj fizetendő a kötbérmentes határidőn kívüli módosításkor is (pl.: névváltoztatás, közlekedési eszköz módosítása, dátum megváltoztatása). Esetenként és fog­lalásonként 5.000 Forint/foglalás.

 1. Amennyiben az utas az utazás során valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem veszi igénybe, úgy az utas más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet.
 2. A nem szerződésszerű teljesítésből eredő igény érvénye­sítésének a feltétele, hogy az utas a kifogását a helyszínen az Anett Tours Kft. képviselőjének (az utaskísérőnek, idegenveze­tőnek vagy mindezek hiányában a helyszíni szolgáltatónak) 24 órán belül bejelentse, aki az utas kérésére köteles azt jegyző­könyvezni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. Az utas a nem szerző­désszerű teljesítésből fakadó igényét a hazaérkezését követő­en haladéktalanul az Anett Tours Kft. -nál írásban, személyesen vagy ajánlott levélben, a helyszíni jegyzőkönyvvel együtt jelent­heti be. Amennyiben az utas kárigényét késve vagy nem meg­felelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. Mentesül továbbá abban az esetben is, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy ez az adott helyzetben, az eset összes körülmé­nyeinek gondos vizsgálatát követően általában elvárható. A je­len pontban hivatkozott helyszíni jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának rögzítésére szolgál, de nem jelenti annak elismeré­sét, és nem tartalmazza az utazási iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását.
 3. Az Anett Tours Kft. köteles az írásban bejelentett kárigény in­dokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a kárigény bejelenté­sétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatni az utast. Bonyolult és külön bizonyítást is igénylő ügyekben az utazási iroda értesíti az utast a bejelentett igény kivizsgálásának megkezdéséről és a válaszadás várható időpontjáról is.
 4. Kivételes esetekben (pl. a szálloda által történő túltöltés, időjárás, vis major, stb.) az Anett Tours Kft. fenntartja a jogát a vál­toztatásokra pl.: szálloda (szálláshely) kategórián belüli változ­tatására, valamint a programok azonos vagy magasabb értékű programokkal történő felcserélésére. Programcsere és szállás­csere esetén külön díjat nem számolhat fel az utazási iroda. A „tengerre néző” megnevezés egyaránt jelenthet részlegesen, oldalról vagy frontálisan tengerre néző szobát is.
 5. Az Anett Tours Kft. által szervezett utazással kapcsola­tos minden vitás kérdésben a felek peren kívüli megegyezésre törekednek.
 6. Egyezség hiányában az utasok a lakóhelyük szerint terü­letileg illetékes Kereskedelmi Kamaráknál működő Békéltető Testülethez is fordulhatnak ingyenes jogorvoslatért. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu), A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (címe  a jelen általános utazási feltételek elkészítésekor: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium)
 7. Az utazási iroda nem garantálja a szállodától függő, a kata­lógusban/honlapon, illetőleg az utazási szerződésben nem sze­replő, nem feláras, igények teljesítését (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba, stb.), de minden esetben megpróbál ezek érdekében közben járni, amennyiben tudomása van róla az utazás megkezdése előtt.

BIZTOSÍTÁS

 1. Utasaink az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset-, poggyász illetve útlemondási biztosítást köthetnek. A díjszabás és a feltételek alapja az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel és a Vienna Life Biztosítóval kötött mindenkori érvényes megállapodás. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az utas felelős. Biztosítási tájékoztató és szabályzat elérhető a www.anetttours.hu – weboldalon!
 2. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utas maga gon­doskodik, kivéve, ha azt továbbszállítás vagy megőrzés céljá­ból az Anett Tours Kft képviselője átvette. (pl. fuvarozó vállalat). Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért az utazá­si iroda nem vállal felelősséget.
 3. Az utazás során harmadik személynek okozott kárért az utas felelős. Az utastársakat veszélyeztető és jogsértő magatartás esetén (pl. ittas állapot) az utas kizárható az utazásból vagy programon való részvételből és ezért az utazási irodát nem ter­heli kártérítési kötelezettség.
 4. TOVÁBBI FELTÉTELEK
 5. Az érvényes úti okmányokért, illetve az adott országra vonat­kozó vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért kizárólag az utas felel. Az utazási iroda köteles az utazási szerződés megkötésekor az utas figyelmét felhívni a fen­ti rendelkezésekre, melyet minden esetben meg is tesz. Ha az utast saját hibájából, az uta­zás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, ebben az esetben az Anett Tours Kft a lemondási feltételek szerint jár el, azaz a befizetett részvételi díj visszatérítésére az utas nem tarthat igényt.
 6. Autóbuszos utak esetén, ha az utazás időtartama alatt köz­lekedés körében felmerülő okok miatt (időjárási-, útviszonyok, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezekért irodánkat felelősség nem terheli. Az iroda kötelessége ugyanakkor – a lehetőségek figyelembevétele mellett – intézkedni a hiba elhá­rításáról. Autóbuszos utaknál a megfelelő utaslétszám hiányá­ban az iroda az útvonal-változtatás és járatösszevonás jogát fenntartja.

A magyar, valamint az eu-s jogszabályokat figyelembe véve az autóbusz oda és vissza úton is egyaránt, fejenként maximum 18 kg-nyi poggyászt szállít el (amely magában foglalja együttesen pl: hűtőtáska, hátizsák, kézipoggyász, bőrönd egyéb csomagok súlyát. zen felül hozott csomagokat valamint a zsugorfóliás, rekeszes, kartonos italokat sem az oda úton sem a visszaúton az autóbusz nem szállítja el!      Anett Tours Kft által meghirdetett utazások minimális utaslétszáma: 35 fő – ettől a meghirdetett utazások figyelembe vétele mellett az Anett Tours Kft eltérhet!

 1. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság uta­zási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért az Anett Tours Kft felelősséggel nem tartozik.
 2. Az Anett Tours Kft. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe.
 3. A programfüzetben és a weboldalon szereplő fényképek tá­jékoztató jellegűek. Szállodákon belül a szobák méretei, beren­dezései és színei eltérőek lehetnek. Minden fénykép, szöveg és térkép, csak az Anett Tours Kft engedélyével használható fel nyomtatott vagy elektronikus formában.
 4. Az utas a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Anett Tours Kft az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából felhasználja, de üzleti felhasználás céljából ezeket az adatokat más társaság részére nem adhatja át.
 5. A szerződéskötő jelen szerződés feltételeit magára és a vele egy szerződésben szereplő (az Utazási Szerződésben név sze­rint felsorolt) utastársaira vonatkozóan aláírásával elfogadja, annak tartalmával előzetesen megismerkedett.
 6. Megrendelő – továbbiakban szerződő Utas nyilatkozom, hogy az Utazási Szerződés egy eredeti példányban átvettem, és aláírásommal igazolom!
 7. Jelen Utazási szerződési feltételeket – különösen a megszo­kott, általában köztudott szerződési feltételeken felüli, ide értve, de nem kizárólag a kártérítéssel, lemondással, jogérvényesí­téssel, az egyéb, más által szervezett és vállalt programokkal összefüggő feltételek külön ismertetésén túl – az utas megértet­te és megismerte, valamint ennek tényét az Utazási szerződés vagy a Megrendelő aláírásával igazolta. Az Anett Tours Kft prospektusában és web oldalán megjelente­tett kiegészítő, hasznos tudnivalók és általános információk és egyéb információk a jelen UTAZÁSI SZERZŐDÉS részét képezik.

Az utas kijelenti, hogy a Ptk 6:78 §(1) és (2) bekezdése sze­rint az Anett Tours Kft lehetővé tette, hogy az utas annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, azt az utas kifejezetten elfogadta. Az utas külön tájékoztatást kapott azokról a szerződési feltételekről, melyek lényege­sen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. Külön tájékoztatást kapott arról a szerződési feltételről is, amely eltér a felek között alkalmazott korábbi gyakorlattól.

 1. Aláírásommal igazolom, hogy utastársaim meghatalmazása­ival rendelkezem, nevükben eljárhatok.
 2. Amennyiben utazásomra útlemondási biztosítást is kötöttem, úgy aláírásommal kijelentem, hogy a biztosító szabályzatát át­vettem, elolvastam és értelmeztem.

Az Anett Tours Kft ügyeleti telefonszáma: +36 20-354-5772

 

Utas biztosítási feltételek klasszikus: letöltés, tengerparti: letöltés

Storno biztosítási feltételek letöltés

Utazási feltételek letölthető PDF formátumban: Anett Tours utazási szerződés 2018